S’inicia la remodelació del carrer Bassols, ubicat al barri del Camp de l’Arpa

Les obres duraran entre 6 i 7 mesos.

S’inicien les obres per remodelar el carrer Bassols, carrer situat al barri del Camp de l’Arpa del Clot, a Sant Martí, entre els carrers Independència i Rogent.

Es tracta d’un projecte amb el qual es preveu recuperar el carrer per als vianants, ja que l’objectiu principal és transformar-lo en un espai de plataforma única, és a dir, sense voreres, i en el qual s’invertirà la prioritat de pas en benefici de la ciutadania que es desplaça a peu. A més a més, aquest nou disseny del carrer permetrà guanyar amplada d’espai davant dels habitatges, i això permetrà a la vegada poder ubicar en aquest espai més ample una franja verda amb elements vegetals que milloraran substancialment la qualitat del carrer, tant des del punt de vista de paisatge urbà, com des de la perspectiva ambiental, amb la millora de la qualitat de l’aire.

El projecte es desenvolupa en tot el carrer, i per tant en una superfície de més de 1.575 metres quadrats. Les actuacions previstes són les següents:
* Es crearà una plataforma única, i per tant es configurarà el carrer com un únic espai.
* Se soterraran les línies elèctriques actualment aèries, cosa que també contribuirà a una gran millora del paisatge urbà d’aquest entorn.
* Es desmuntarà els actuals elements d’enllumenat públic que se situen a les façanes dels edificis, per instal·lar posteriorment uns nous fanals, amb lluminàries de tipus led i amb bàculs.
* Es col·locaran més embornals de recollida d’aigües pluvials.
* Es dissenyarà l’espai com una nova zona verda.

El termini previst per al desenvolupament de les obres és d’entre 6 i 7 mesos.
El pressupost que es destina a l’execució d’aquesta obra és de 747.600 euros.