La preinscripció escolar del curs 2018 – 2019 serà del 13 al 24 d’abril

Tal i com ha informat el Departament d’Ensenyament, finalment les dates per la preinscripció escolar per l’any vinent son del 13 al 24 d’abril, força més tard que els anys anteriors. Per tant, els pares i mares hauran tingut més temps per visitar les jornades de portes obertes de les escoles  i, a la vegada, no hauran d’esperar tant de temps en conèixer a quina escola anirà el seu fill/a, ja que els resultats es donen durant el mes de juny.

Cal recordar que per l’accés tant a les escoles públiques com concertades existeixen uns criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds. Així, per al 2n cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

CRITERIS GENERALS

Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

-Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

-Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

-Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

-A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

– Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

– Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.