Llum verda a la nova regulació de la implantació de benzineres a Barcelona

Llum verda a la nova normativa que regula la instal·lació de benzineres i estacions de subministrament de carburant i combustibles a la ciutat. El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament, de forma parcial, el Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament de carburant per a vehicles de motor al territori municipal. El document ha rebut els vots a favor del Govern municipal, ERC, JxCAT i BpC i les abstencions de Cs i PP.

L’objectiu principal és definir les condicions d’implantació i integració urbana d’aquesta activitat per millorar la qualitat ambiental i reduir els impactes negatius i molèsties que poden generar en determinats entorns.

Fins ara, el marc legal ha permès la instal·lació de benzineres sense excessives dificultats i sense tenir en compte l’àmbit on s’ubiquen. Normalment, s’ubiquen en entorns amb una alta densitat de població, tot i que es tracta d’una activitat que provoca nombroses externalitats negatives com soroll, olors, un gran moviment de vehicles, etc., i que per tant, pot causar molèsties al veïnat. La seva instal·lació, però, rebia fins ara el mateix tractament en zones industrials que en zones residencials o de proximitat a diversos equipaments.

La voluntat d’ordenar aquesta activitat també respon als canvis estructurals profunds que viu Barcelona pel que fa a mobilitat. La implementació de la Zona de Baixes Emissions, les pacificacions i superilles, les mesures per reduir la contaminació i el creixement dels vehicles no contaminants requereixen una estructura de serveis urbans alineada amb els nous usos de la ciutat.

Per tot això, el maig de 2018 l’Ajuntament va decretar una suspensió per un any de l’atorgament de llicències de noves benzineres o ampliació de les existents de cara a iniciar la redacció de la regulació. A l’abril del 2019 es va aprovar inicialment el pla especial, i ara s’ha aprovat definitivament de forma parcial, ja que ha tirat endavant la normativa vinculada a les benzineres que subministren carburants, i es deixa per més endavant l’articulat que fa referència a la implantació d’electrolineres o noves instal·lacions de subministrament elèctric.

El Govern municipal continuarà debatent la regulació de les electrolineres, que és un fenomen que sobrepassa l’espai ocupat per les benzineres i també afecta la via pública, aparcaments en subsòl i privats, espais comercials, etc. Per això, la voluntat és seguir treballant la normativa amb tots els actors implicats. Mentrestant, es manté la suspensió de llicències d’electrolineres.

Condicions d’emplaçament

El pla determina que les noves benzineres només es podran instal·lar a l’entorn de les vies estructurants de la xarxa bàsica, les rondes i el Nus de la Trinitat, sempre a una distància de menys de 250 m respecte l’eix de la via; a l’àrea portuària, i a les àrees industrials de la Zona Franca i de la Verneda Industrial i Torrent d’Estadella i Bon Pastor.

A la resta de la ciutat, l’oferta d’instal·lacions de subministrament de carburants es considera suficient, ja que actualment no cal desplaçar-se més d’un quilòmetre per poder accedir a una benzinera. Ara n’hi ha 105, i la seva distribució territorial dona actualment una bona cobertura, que és correcta també en un horitzó de futur preveient una disminució progressiva dels vehicles dièsel i gasolina.

Així doncs, queden blindats de l’obertura de noves estacions els següents àmbits:

• Els nuclis antics: gran part de Ciutat Vella i els teixits que conformaven els antics municipis que es van agregar a la ciutat a finals del segle XIX i principis del segle XX.

• El Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc de Montjuïc.

• Tots els sòls qualificats d’equipament i la via pública.

• Les zones amb edificacions aïllades plurifamiliar i unifamiliar, i els àmbits de conservació de l’estructura urbana.

Quant a la xarxa viària, les noves instal·lacions hauran d’implantar-se sobre vies estructurants de la ciutat –les que formen part de la xarxa viària bàsica–, i els trams dels carrers que donin front als accessos de les instal·lacions hauran de ser de més de 20 metres d’ample. En el cas de noves llicències, caldrà presentar un projecte tècnic que resolgui les diferents problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat en l’entorn.

Les estacions de subministrament de carburants hauran de respectar una distància mínima respecte una sèrie d’usos protegits que necessiten uns entorns de trànsit pacificat. Per tant, hauran d’estar com a mínim a 100 metres de distància de centres docents –infantil, primària i secundària– i escoles bressols municipals, centres sanitaris i allotjaments destinats a infants, adolescents i gent gran.

En relació al patrimoni catalogat, no es podran instal·lar estacions noves a les parcel·les dels edificis amb graus de protecció A i B ni a les parcel·les veïnes, i tampoc a les parcel·les confrontants en carrers amb amplada igual o inferior a 20 metres.

Només en edificis exclusius i activitats complementàries

Les noves benzineres només s’admetran en edificis d’us exclusiu per a aquesta activitat. A més, per millorar la integració dels edificis en l’entorn i reduir l’impacte visual, s’exigirà una anàlisi de la distribució interna de les instal·lacions i la seva relació amb les parcel·les confrontants, així com dels aspectes relatius al cromatisme i tractament de mitgeres i tanques, i de la publicitat i la senyalització.

Es fixa una superfície màxima de 3.000 m2 per a les noves instal·lacions, i les construccions que s’aixequin seran com a màxim de dues plantes i 9 metres d’altura. L’altura de la marquesina respecte del paviment serà de mínim 7 metres. Finalment, només s’admetran usos comercials vinculats a l’activitat principal de menys de 100 m2 de superfície de venda, i no es permetrà l’ús de restauració.