Llum verda al nou planejament urbanístic a Vallcarca

Es crearà una gran plaça pública al centre del barri que acollirà horts i plantacions de fruiters, la plaça Farigola es conservarà com a zona verda de trobada i la plaça del metro serà un espai relacional i d’entrada a Vallcarca

Es preveuen 101 nous habitatges públics en tot l’àmbit i potenciar els comerços, tallers i estudis a les plantes baixes dels edificis, i Can Carol i la Fusteria es configuren com a futurs equipaments públics

El Plenari del Consell Municipal ha donat el vistiplau aquest divendres al nou planejament urbanístic que estableix una nova ordenació urbanística per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia.

Els canvis es recullen principalment en una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) per aquest àmbit que s’ha aprovat provisionalment amb els vots del Govern municipal, GMDemòcrata, Cs, ERC, CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i les abstencions del PSC i PP. Aquest és l’últim tràmit municipal, i ara només queda que sigui validat a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El projecte que ha estat sobre de la taula és fruit d’un concurs públic realitzat el juny 2017, i del qual va sortir guanyador el projecte ‘Arrels’, de l’equip liderat per l’arquitecte Carles Enrich. Posava en valor els recursos i infraestructures del barri, amb una especial sensibilitat per la conca formada per les rieres Vallcarca i Farigola, així com pel patrimoni històric i identitari del barri.

El nou projecte, potenciador de zones verdes i socials

El nou projecte preveu potenciar les zones verdes i espais relacionals, i crear un gran espai central que farà les funcions de plaça cívica i, alhora, acollirà horts i plantacions de fruiters. Els nous edificis es concentraran al perímetre de l’àmbit i en continuïtat amb la morfologia urbana i tipologia del casc antic de Vallcarca. I s’impulsaran nous equipaments en edificis històrics del barri com són Can Carol i la Fusteria.

En total, la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) principal es desenvolupa sobre un sòl total de 23.821 metres quadrats (m2), dels quals 8.919 seran zona verda –523 més que actualment– i 2573 m2 sòl (dels quals 967 es situen dins l’àmbit del PMU de l’illa de triangle) es reservaran per a la construcció de 101 habitatges socials nous.

El planejament ordena el parc urbà públic que es crearà en l’àmbit de Vallcarca seguint les directrius de la proposta guanyadora del concurs i de les posteriors millores introduïdes en les sessions de participació. L’edificació es concentra en el perímetre, i l’espai verd s’amplia. Així, es generen els següents espais diferenciats:

A la plaça Central es preveu generar una superfície central terrassada que funcionarà com a gran espai verd productiu. Serà una gran era on s’incorporaran horts i plantacions de fruiters, de manera que es posarà en valor el patrimoni rural del barri i la seva història recent d’autogestió veïnal. L’espai engloba també una plaça de grans dimensions, oberta i polivalent, ubicada en el punt més central del nou barri.

La plaça Farigola es conservarà com a espai verd de trobada. Així, els sòls passen a qualificar-se com a parcs i jardins urbans, i es conservarà la vegetació original. Per tant, la plaça, juntament amb el futur equipament de Can Carol, seran un dels punts neuràlgics del barri.

Per la seva banda, la plaça del metro, que es tracta de l’espai que va resultar de l’enderroc dels edificis que hi havia entre els carrers d’Argentera, Cambrils i Avinguda Vallcarca, i que actualment és una esplanada oberta, el que es pretén fer és mantener aquest espai obert com a punt de trobada veïnal i d’entrada al barri. Es qualificarà tot l’espai com a parcs i jardins urbans, i es garantirà un espai obert amb forma triangular que acompanyarà la sortida del metro.

Impuls a l’habitatge públic i la diversitat d’usos a les plantes baixes

L’habitatge és un punt central dins els objectius del pla. En aquest sentit, es garanteix que l’Ajuntament liderarà la iniciativa en matèria d’habitatge de protecció. En tot el conjunt, es reserva un total de 8.214 m2 de sostre de titularitat pública destinat a habitatge amb algun tipus de protecció, que podran donar cabuda a 101 pisos. Se situaran als edificis A –27 habitatges–, B –37– i H –37–, i es promouran en règim de lloguer, ja sigui com a promocions públiques o de cooperatives d’ús social.

Pel que fa a nous habitatges privats, a la resta d’edificis –C, D, E, F, G, I i J– se’n preveuen 161, que se sumaran als 28 de privats que ja existeixen a les illes situades entre els carrers de Calendau, Argentera i Cambrils. En total, doncs, en tot l’àmbit hi haurà 290 habitatges, dels quals 262 seran nous entre les promocions públiques i les privades.

El planejament estableix un PMU per l’àmbit de l’illa triangular (Illa H). En el moment de redacció del PMU caldrà avaluar el manteniment de les edificacions existents situades a l’Avinguda Vallcarca 86-88, Cambrils 3 i Cambrils 5 que són en bona part o totalment titularitat de l’Ajuntament. Per aquesta illa el PMU determinarà les alineacions definitives, la rehabilitació de l’edificació que es prevegi mantenir, la construcció de nous edificis per redibuixar el teixit del barri, i, la distribució dels sostres i dels usos previstos.

D’altra banda, la nova ordenació vol consolidar el barri com un àmbit per viure amb presència majoritària d’habitatge i una mixtura d’usos bàsicament centrada en les plantes baixes. Per garantir-ho, els baixos dels edificis es destinaran a comerç i altres de les activitats previstes en la proposta guanyadora del concurs: tallers, botigues d’alimentació, fusteries, estudis, etc.