L’Ajuntament inverteix 36 milions d’euros en incorporar noves escoles, centres sanitaris i culturals a l’Eixample

El Govern municipal inicia els tràmits per obtenir la titularitat pública dels set solars: dos emplaçaments a Sant Antoni i un a cadascun dels altres cinc barris del districte.

Fins a 36 milions d’euros és la xifra que l’Ajuntament de Barcelona invertirà per a la creació de noves escoles, centres sanitaris i culturals al districte de l’Eixample. La Comissió de Govern ha aprovat inicialment un Pla especial urbanístic i de millora urbana (PEUMU) que preveu que el consistori obtingui la titularitat de set solars on s’ubicaran els nous equipaments públics.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats de proximitat i escoles de l’Eixample, el territori amb més habitants de la ciutat –el 16,4%– i que compta amb una densitat més alta que la mitjana. A més, concentra una gran activitat econòmica, un fet que dificulta trobar nous espais per a ús públic per garantir una oferta d’equipaments públics de proximitat i d’habitatge indispensables per una adequada qualitat de vida del veïnat.

L’Eixample té una mitjana de 2,09 metres quadrats d’equipament per habitant, la més baixa de Barcelona i molt per sota de la mitjana –6,75–. I l’oferta pública de places escolars no pot donar cobertura a la demanda que cal atendre.

A la recerca de solars

Durant el mes de febrer de l’any passat, es van identificar deu solars de titularitat privada i qualificats d’equipament en què es va suspendre durant un any l’atorgament de llicències i comunicats d’obres i la tramitació de planejament per poder estudiar quins d’ells podien acollir els equipaments que fan falta al districte.

Ara, l’equip de Govern ha conclòs que set d’aquests emplaçaments són aptes per a la construcció de nous equipaments o l’ampliació de centres ja existents. Per això, el PEUMU determina per a tots els sòls la qualificació d’equipament comunitari, en defineix la titularitat pública i concreta els paràmetres reguladors de l’edificació per construir els equipaments.

Set solars en sis barris

La ubicació dels solars és molt diversa. A el Fort Pienc l’emplaçament s’ubica al carrer de Sardenya, 254, en l’illa delimitada pels carrers Marina–Diputació–Sardenya–Consell de Cent (Àmbit 1). En aquest espai es conservarà l’ús d’equipament sanitari-assistencial i se li afegeix el de docent. A la Sagrada Família es troba el solar ubicat entre els carrers Mallorca–Nàpols–Provença–Sicilia (Àmbit 2). Actualment, a la planta baixa i segona hi ha un equipament esportiu privat. La resta de plantes –tercera, quarta i cinquena– no estan en funcionament actualment, i són les que l’Ajuntament adquirirà amb un ús esportiu i sanitari-assistencial.

Pel que fa a la Dreta de l’Eixample, l’Ajuntament utilitzarà l’illa delimitada pels carrers Sant Joan–Rosselló–Roger de Flor–Provença (Àmbit 3), i el seu interior, per equipament sanitari-assistencial i docents. A l’Antiga Esquerra de l’Eixample, hi destinarà l’illa ubicada entre els carrers Aribau–Rosselló–Enric Granados–Provença (Àmbit 4) per l’ús docent, i s’ampliarà l’institut ja existent. A la Nova Esquerra de l’Eixample, s’ampliarà l’Escola Auró amb la illa que conformen els carrers de Mallorca–Comte d’Urgell–València–Comte Borrell (Àmbit 5).

Finalment, al barri de Sant Antoni, el pla preveu l’adquisició de dues ubicacions: una en l’illa  Calàbria–Manso–Viladomat–Parlament (Àmbit 6), on els futurs equipaments que s’impulsaran seran de tipus docents, sanitaris-assistencials o culturals, els tres usos diferents que el pla atorga a l’emplaçament; i en l’illa delimitada pels carrers Paral·lel–Marqués del Campo Sagrado–Comte Borrell (Àmbit 7), que se li atorgarà un ús d’equipament assistencial i cultural.