L’Ajuntament desactiva el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica

L’Ajuntament de Barcelona ha desactivat el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per l’augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10) de més de 50 µg/m³ en dues estacions de mesurament integrada de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

El canvi en la meteorologia ha permès que la Generalitat de Catalunya desactivi la declaració d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió PM10. La causa de la declaració d’episodi va ser la intrusió de pols africana a l’atmosfera, fet que va suposar la reducció de la seva capacitat de dispersió dels contaminants donant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a diverses estacions de la ciutat.

Durant l’episodi, l’Ajuntament de Barcelona va activar un conjunt de mesures de forma complementària a les previstes per la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de partícules en el aire, fet que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per tant empitjoraria la situació.

Les principals mesures activades per episodi de contaminació per PM10 han estat incrementar el reg de parcs i places no asfaltats i de les principals vies de la ciutat i suprimir la utilització de bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria. També, s’ha extremat el compliment del pla d’ambientalització de les obres de la ciutat i s’han prohibit les activitats que generin pols en obres.