L’Ajuntament de Barcelona impulsa un pla per ordenar les benzineres de la ciutat

Per poder elaborar-lo, el Govern municipal ha suspès durant un any l’atorgament de noves llicències de benzineres a tota la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona està treballant en l’elaboració d’un Pla especial urbanístic per ordenar la instal·lació de benzineres a la ciutat, a fi i efecte d’evitar els impactes negatius i les molèsties que aquest tipus d’instal·lacions poden causar a l’entorn urbà.

L’actual marc legal permet la implantació de benzineres sense excessives dificultats i sense tenir en compte l’entorn urbà on s’ubiquen. No obstant, l’Ajuntament està treballant per canviar aquesta situació, ja que, segons indiquen, es tracta d’una activitat que provoca nombroses externalitats negatives, com soroll, olors, un gran moviment de vehicles, etc…, i que per tant, pot causar molèsties als veïns de l’entorn.

Així mateix, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de data 14 de març de 2018 va adoptar l’acord de modificar el planejament urbanístic amb l’objecte d’introduir-hi una regulació específica destinada a la implantació d’estacions de subministrament de carburants per a vehicles motoritzats, en totes les seves tipologies i d’aplicació a tot el territori municipal.

Suspensió de noves llicències, amb excepcions

Prenent en consideració tots aquests aspectes, el pla que està redactant el Govern municipal tindrà en compte diferents paràmetres com l’entorn urbà on s’ubiquen, la seva funcionalitat o la seva proximitat a equipaments ciutadans. A més, durant la seva redacció s’ha decretat una suspensió per un any de l’atorgament de llicències per a l’exercici de noves activitats de benzineres o l’ampliació de les existents, així com de l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per a la realització d’obres destinades a la implantació o ampliació de les activitats de benzinera o subministrament de carburants per a vehicles propis. La suspensió s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

L’àmbit de suspensió de llicències i obres abasta íntegrament la ciutat de Barcelona, a excepció dels sòls industrials situats a la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent d’Estadella i el Bon Pastor, així com d’aquelles benzineres que es vulguin ubicar en sòls portuaris. En aquests casos només es podran concedir llicències si la nova benzinera està a més de 100 metres d’hospitals, equipaments escolars, destinats a la gent gran o altres sectors de població especialment vulnerables i de qualsevol sòl on hi hagi implantat o pugui implantar-se l’ús d’habitatge.