La Guàrdia Urbana inspecciona establiments de pública concurrència durant el període de Nadal

Guàrdia Urbana ha inspeccionat aquest mes 132 locals d’oci nocturn de Barcelona per garantir-ne la seguretat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat una campanya d’inspeccions a locals de pública concurrència de Barcelona de l’àmbit de l’oci nocturn.

L’actuació va començar el passat 2 de desembre i té com a objectiu garantir que els principals locals de pública concurrència de Barcelona compleixin la normativa administrativa i de seguretat de cara a les diferents celebracions que es duran a terme al llarg d’aquest període de Nadal i especialment la nit de Cap d’Any.

Alhora es vetllarà pel bon funcionament de les celebracions prevenint i corregint conductes incíviques a l’exterior dels locals i assegurant el compliment de la normativa a l’interior (aforaments, insonorització, horaris d’obertura i de tancament, etc.)

Les inspeccions consisteixen en comprovar el compliment de les condicions establertes a la llicència d’activitat dels establiments, així com a la verificació dels requisits generals i específics de la normativa vigent.

L’objectiu és assegurar que tots els locals compleixen les condicions de seguretat requerides abans d’iniciar-se les festes, i també actuar quan ja estan en marxa les celebracions, per garantir el compliment de les condicions d’aforament, horaris i insonorització, a més de vetllar pel compliment de les ordenances a la sortida dels establiments i garantir el descans dels veïns i veïnes.

Des de principis de desembre ja s’han inspeccionat un total de 132 locals en els deu districtes de la ciutat i s’han interposat 194 denúncies.

Els aspectes que es revisen en aquestes inspeccions són els següents:

* Condicions de seguretat: Els establiments oberts al públic han de complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi. En base això es revisa:

– Les sortides d’emergència i les vies d’evacuació amb les quals compta l’establiment. Aquestes vies s’han de mantenir accessibles, lliures d’obstacles i han de ser utilitzables fins a l’espai exterior de manera segura.

– La senyalització de les sortides d’emergència. Els locals han de disposar dels senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació i han d’estar col·locats de manera visible.

– L’enllumenat d’emergència i de senyalització. Aquest enllumenat ha de permetre, en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació segura i fàcil del públic fins a l’exterior. Aquest ha de trobar-se constantment encès mentre hi hagi activitat al local.

– Instal·lacions de protecció contra incendis i els seu manteniment. Garantir el bon estat dels extintors, els detectors anti-incendis i de les instal·lacions d’extinció automàtica d’incendis. Tots els equips i sistemes manuals de protecció s’han de trobar perfectament visibles, accessibles i amb el correcte estat de manteniment.

* Instal·lacions elèctriques: revisió de la correcta instal·lació del sistema.

* Condicions higiènico-sanitàries: els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb diferents proporcions de lavabos i cabines en funció de l’aforament màxim autoritzat. Els serveis han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben il·luminats i han de disposar de llums de senyalització i d’emergència.

* Condicions d’insonorització del local: revisió del compliment de la normativa establerta.

A banda, mentre els locals estiguin oberts i duent a terme activitat la Guàrdia Urbana vetllarà per garantir:

* Controls d’aforaments: Tot establiment d’espectacles públics o activitats recreatives ha de tenir determinat el seu aforament màxim autoritzat i ha d’informar, mitjançant cartells, d’aquest aforament. Els locals han de comptar amb un responsable del control d’aquest aforament que ha de proporcionar la informació que requereixi tant la Guàrdia Urbana com d’altres cossos policials.

* Compliment dels horaris de tancament: es requerirà als propietaris que vetllin pels horaris de tancament establerts.

* Prevenció de conductes incíviques a l’exterior dels locals: La Guàrdia Urbana vetllarà pel compliment de les ordenances i per evitar que es produeixin conductes incíviques al carrer, així com pel control del consum d’alcohol a la via pública.

* Condicions i personal d’accés: els locals tenen l’obligació de disposar de personal de control d’accés els establiments públics on es realitzen activitats recreatives musicals, a partir de 150 persones d’aforament autoritzat. Així mateix els titulars dels establiments han d’adoptar mesures per prevenir aglomeracions que ocupin la via pública amb motiu de l’accés o la sortida del local.

* Personal de seguretat: les activitats recreatives musicals han de disposar de vigilants de seguretat privada a partir de les 500 persones d’aforament autoritzat.

* Control de les emissions acústiques: els locals no han de superar els valors màxims d’emissió sònica que són admissibles segons la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals.