Comencen les obres del tram Glòries – Mallorca de la Meridiana

Canviarà la configuració actual de carrils de circulació per prioritzar el vianant: entre les Glòries i Aragó n’hi haurà dos per banda i entre Aragó i Mallorca se’n suprimirà un d’entrada a Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dilluns les obres de remodelació del tram Glòries-Mallorca, de la Meridiana. Es tracta del primer tram que es reformarà, però no l’únic. L’objectiu és que l’avinguda deixi de ser una autopista urbana i esdevingui en una via de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes.

Aquest primer tram de reforma es durà a terme a l’àmbit de la Meridiana comprès entre el futur parc de la Canòpia de la plaça de les Glòries –a l’alçada del carrer de la Independència– i el carrer de Mallorca. Els treballs acabaran cap al març de 2019, i s’actuarà sobre una superfície total d’uns 43.000 metres quadrats i una longitud d’uns 800 metres. La inversió total prevista per a la intervenció de tot aquest àmbit rondarà els 11 milions d’euros.

La nova Meridiana tindrà més espai per al vianant, oferirà més llocs d’estada i arbrat i potenciarà la bicicleta i el transport públic. Aquests seran els denominadors comuns de la nova via, si bé la secció variarà: entre Glòries i Aragó el carril bici estarà ubicat a banda i banda de la rambla central, i entre Aragó i Mallorca se situarà dins l’eix central flanquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació. Entre els canvis que s’hi faran, destaca la reducció d’un carril de circulació pel vehicle privat en sentit d’entrada entre el carrer de Aragó i Mallorca.

Nou corredor verd

La decisió d’abordar la reforma global de la Meridiana per l’inici de l’avinguda pel costat de la plaça de les Glòries respon a diversos motius. En primer lloc, permetrà donar continuïtat al futur gran parc de la Canòpia, de manera que es configurarà un nou corredor verd que mantindrà els criteris pel que fa a vegetació, paviments i biodiversitat.

Voreres més amples, rambla central i carril bici integrat

La secció que s’implantarà en la reforma Glòries-Mallorca variarà al llarg del traçat, si bé les obres s’executaran en paral·lel. D’una banda, en el tram Independència-Aragó es deixarà enrere la configuració actual de tres carrils de circulació en sentit sortida de Barcelona i un únic carril d’entrada més dos cordons d’aparcament en semibateria, i la calçada passarà a tenir dos carrils per banda –un per a vehicles i un carril bus–.

La rambla central es mantindrà amb una millor configuració –pavimentació, mobiliari, enllumenat…–, i serà de 16 metres d’amplada amb espai per al passeig i arbrat, i voreres amples de 8,40 i 9,20 metres. A més, el carril bici serà segregat i s’ubicarà a cada costat de la rambla.

A continuació, entre Aragó i València hi haurà tres carrils per banda, de manera que se n’eliminarà un d’entrada i un de sortida –ara n’hi ha quatre d’entrada i quatre de sortida–. En aquest cas, l’espai verd central serà de 9,30 metres d’amplada i inclourà un nou carril bici bidireccional de 4,30 metres. Les voreres també seran més grans, amb una amplada d’entre 11,40 i 11,80 metres, i creixerà l’arbrat i la vegetació.

Per últim, el tram València-Mallorca tindrà tres carrils d’entrada –dos per a vehicles i un de bus– i quatre de sortida –tres per a vehicles i un de bus–. Per tant, se n’eliminarà un d’entrada, ja que ara n’hi ha quatre per sentit. L’espai destinat al vianant i la bicicleta serà igual que al tram anterior: un espai verd central que incorporarà un carril bici bidireccional, més espai per als vianants a les voreres i increment de l’arbrat i vegetació.

La reforma també preveu renovar tot l’enllumenat de l’àmbit, que passarà a ser de tecnologia led, i col·locar nou mobiliari urbà –cadires, bancs, etc. A més, els passos de vianants que creuen els carrers transversals de la Meridiana seran voreres passants –amb un únic nivell– sempre que la dimensió i importància del carrer ho permeti, i en general seran més curts per facilitar el creuament.

Afectacions al trànsit per les obres

Pel que fa a l’afectació al trànsit de les obres, en el tram Independència-Aragó els treballs s’estructuren en tres fases. La primera, del 2 de juliol a finals d’agost afectarà la rambla central i ocuparà un carril adjacent a la rambla per cada sentit. A la calçada mar es mantindran dos carrils al tram Independencia – Consell de Cent i 3 fins a Aragó m i un carril bici bidireccional adjacent a l’àmbit de les obres. A la calçada muntanya es manté un carril i l’estacionament a la banda muntanya

Aquesta configuració permetrà executar la totalitat de les obres de la rambla central i, a més a més, l’espai futur necessari per al pas de vehicles per la calçada durant l’execució de les següents fases d’obres. En la segona fase, que durarà del 31 d’agost fins a la tardor, es mantindrà l’ocupació de la rambla central i s’executarà la vorera costat muntanya, i en la tercera, que es programarà segons l’avenç de l’obra, la vorera costat mar.

Pel que fa al tram Aragó–València, hi haurà dues fases. Durant la primera, del 3 de juliol al 29 d’octubre, es faran treballs a la rambla central al tram entre Aragó i València, i a les voreres mar i muntanya al tram entre València i Mallorca. Es faran els carrils més estrets, mantenint-ne 4 a la calçada muntanya i 3 a la calçada mar (un d’ells, d’amplada bus). El carril bici es desviarà per Aragó-Navas de Tolosa-Meridiana.

La fase 2 es programarà en funció de l’avanç de la primera, i preveu que es facin els treballs a les voreres mar i muntanya al tram entre Aragó i València, i a la mitjana al tram entre València i Mallorca.