Blindats els drets dels llogaters en les rehabilitacions d’habitatges

Els propietaris hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a complir amb el reallotjament i retorn dels veïns al seu domicili després de l’obra.

L’Ajuntament de Barcelona ha donat un pas més per garantir els drets dels llogaters mentre els propietaris realitzen rehabilitacions en els habitatges. El Govern municipal, gràcies a la nova ordenança, obligarà als promotors a què es comprometin a assegurar el reallotjament dels llogaters que sigui necessari desallotjar i el seu retorn. És una nova mesura en el marc de la lluita contra la gentrificació als barris i l’impuls de promocions d’habitatges en edificis que deriven en l’expulsió del veïnat tradicional.

També, les novetats introduïdes en l’ordenança tenen per objectiu promoure i facilitar les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques de caràcter voluntari per impulsar la generació d’energia renovable a la ciutat i, pel que fa a les obres que afecten el subsòl, preveure mesures de seguretat respecte als immobles veïns i l’espai públic.

En els últims anys, han crescut les operacions de rehabilitació que no només volen conservar els edificis residencials, sinó que estan lligades a inversions immobiliàries que comporten reformes importants dels habitatges per a la seva comercialització posterior. Tot això ha comportat en certs casos la pràctica comprovada d’expulsions dels llogaters de pisos, sota el paraigua de la realització d’obres de rehabilitació que no permeten continuar amb l’ús quotidià de l’habitatge durant l’execució de les obres i impedeixen exercir el dret de retorn.