Les bicicletes no podran circular per les voreres a partir del proper 1 de gener

En cas d’incompliment, durant els primers dies, la Guàrdia Urbana avisarà als usuaris però no sancionarà, excepte les conductes més greus. Durant aquest període es reforçarà la campanya informativa i els informadors al carrer. Passat un breu temps d’adaptació, el mateix mes de gener s’iniciaran les denúncies.

El proper 1 de gener de 2019 finalitzarà la moratòria que permet circular a bicicletes per les voreres de 4.75m i 3 metres d’espai lliure que va establir-se en el marc de la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles (OCVV), el maig del 2015. A partir d’ara aquesta possibilitat quedarà limitada a les voreres de més de 5 metres i sempre que no existeixi un carril bici a la mateixa via.

Durant aquest mandat, s’ha desenvolupat l“Estratègia de la Bicicleta” i s’ha dut a terme un extens desplegament de la infraestructura ciclista a la ciutat, que avui ja supera els 200 quilòmetres de xarxa, alhora que s’han millorat els itineraris ciclistes ja existents i s’han ampliat les zones pacificades. Aquest conjunt de mesures, que fan que avui prop del 90% de la població ja disposi d’un carril bici a menys de 300 metres de casa seva, possibiliten que a partir del 2019 s’apliqui la normativa que preveu baixar les bicicletes de les voreres. A dia d’avui la ciutat s’ha dotat d’una bona infraestructura ciclista en calçada, que permet garantir la seguretat dels vianants i la seva bona convivència a l’espai públic.

Actualment, la mobilitat ciclista a la ciutat es pot fer sumant trames pedalables, entre carrils bici i vies pacificades (carrers 30 i plataformes úniques), el que suposa prop de mil quilòmetres d’alternatives de pas per la bici. També es pot utilitzar qualsevol calçada, tenint en compte que l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles estableix que els vehicles privats a motor han de respectar la circulació dels ciclistes, fent els avançaments canviant de carril i deixant 1,5 metres de distància lateral i 3 metres de distància frontal, quan circulin per darrera. També es prohibeix qualsevol maniobra d’assetjament que impliqui fer servir el clàxon o intentar modificar la seva trajectòria, fet que podria posar en perill a l’usuari de la bici.

Amb la finalització de la moratòria, les bicicletes només podran circular per les voreres en el cas que:
– L’ample d’aquestes voreres sigui superior a 5 m i hi hagi 3 m d’espai lliure.

– El carril bici estigui situat en vorera, circulant a un màxim de 10 km/h.

– Es circuli de nit (entre les 22.00 i 7.00h) per voreres superiors a 4.75m i 3 m d’espai lliure.

-Es tracti de ciclistes menors de 12 anys i l’adult que l’acompanyi.

També estarà prohibida la circulació de bicis per voreres quan hi hagi senyalització que ho prohibeixi o el carrer disposi de zona especialment habilitada per a circulació ciclista. La fi de la moratòria afectarà bàsicament a aquells carrers característics de la trama Cerdà, que engloben els districte de l’Eixample i de Sant Martí.

A nivell d’aplicació, els primers dies de l’entrada en vigor del canvi de normativa, la Guàrdia Urbana avisarà als usuaris però no sancionarà, excepte en aquelles conductes més greus. Durant aquest període es reforçarà la campanya informativa als ciutadans i a partir del dia 7 tornaran a incorporar-se una vintena d’informadors al carrer, situats als punts més sensibles repartint flyers específics amb la normativa i el nou mapa de carrils bici. Passat un breu temps d’adaptació, el mateix mes de gener s’iniciaran les denúncies.

Al novembre del 2015, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de govern “Estratègia de la bicicleta per Barcelona”, que tenia com a objectiu recollir una sèrie de propostes i d’actuacions per desenvolupar la mobilitat en aquest mode de transport. A dia d’avui les diferents iniciatives plantejades en el document continuen desplegant-se a la ciutat. A inici de mandat hi havia 116 quilòmetres de carril bici a la ciutat de Barcelona i en aquests moments ja se superen els 200 quilòmetres d’infraestructura ciclista, mentre continuen obres en actuació.