Barcelona es prepara per actuar en cas de sequera

L’Ajuntament de Barcelona inicia l’aprovació del Protocol d’Actuació per situació de Sequera a la ciutat de Barcelona.

Catalunya podria entrar en situació d’alerta cap a la primavera i les situacions d’emergència es podrien donar cap a l’estiu.

L’Ajuntament de Barcelona ha redactat el Protocol d’Actuació per Situació de Sequera de la ciutat de Barcelona que té com a objectiu establir un model d’actuació dels serveis municipals que garanteixi la coordinació i actuació operativa dels serveis i recursos necessaris a fi de minimitzar els efectes de les situacions de sequera. Els objectius del nou Protocol són:

– Anticipar-se a situacions de risc de sequera i preveure actuacions per tal d’adequar-se als requeriments i necessitats de gestió en matèria hídrica de la ciutat.

– Sensibilitzar a la ciutadania en la millora dels hàbits de consum de l’aigua.

– Organitzar, coordinar i vetllar pel compliment de les actuacions necessàries pel bon ús dels recursos hídrics de la ciutat.

– Minimitzar els danys a les persones, medi ambient, bens i infraestructures de la ciutat

– Facilitar informació als afectats directes i a la resta de la ciutadania en general.

– Col·laborar amb les administracions, Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Protocol en situació de Sequera i les normatives aplicables en tot moment.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, ha remarcat que Barcelona disposa d’una xarxa de 86,7 km d’aigües freàtiques i gràcies a aquesta inversió en infraestructura, “l’Ajuntament aconsegueix estalviar aigua potable per als serveis municipals”. “És important també que la ciutadania estigui conscienciada i sigui responsable en els seus consums d’aigua”, ha reblat.

La sequera és un fet recurrent a Catalunya i sobretot a les conques internes i, per tant, també a Barcelona, que n’és especialment sensible. L’abastament d’aigua potable a Barcelona té majoritàriament un origen superficial: 80%, provinent de la conca del Ter i del Llobregat, i per tant, s’han establert mesures per restringir els consums d’aigua. L’altre 20% prové de recursos subterranis de freàtica (16%) i de l’aigua de mar dessalinitzada (4%).

Barcelona té un consum total de 162 l/hab/dia i d’aquest, un consum domèstic de 107 l/hab/dia. El consum domèstic representa el 66% del total anual d’aigua, el comercial i industrial el 28% i els serveis municipals el 6%.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), actualitza diàriament la informació de l’estat dels recursos hídrics de les conques internes de Catalunya. Segons la darrera informació disponible i pendent de la climatologia, Catalunya podria entrar en situació d’alerta cap a la primavera i les situacions d’emergència es podrien donar cap a l’estiu.

El Protocol d’Actuació per Situació de Sequera estableix quatre possibles escenaris:

– Prealerta: escenari d’avís, merament informatiu per al públic en general.

– Alerta: situació en la qual, atesa l’excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s’adoptin mesures d’estalvi a l’abastament i restriccions parcials a la resta d’usos.

– Excepcionalitat: atès l’agreujament en l’escassetat de recursos hídrics, cal que s’intensifiquin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes per a l’escenari d’alerta, incloent la prohibició d’alguns usos interns a les xarxes d’abastament urbà.

– Emergència: restriccions i limitacions extraordinàries.

El Protocol estableix les accions concretes d’estalvi d’aigua que es duran a terme per aquells serveis o activitats que més consum generen, com són: espais verds, les fonts ornamentals, neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines, i la neteja de vehicles – tant públics com també privats-, graduant les restriccions dels consums d’aigua potable per a cadascun dels escenaris de sequera que es contemplen.