Barcelona augmenta un 42% el pressupost per combatre les infeccions de transmissió sexual

Sífilis i gonocòccia concentren els increments més grans dels últims anys, mentre que el linfogranuloma es manté estable i baixa lleugerament la incidència del VIH.

L’Ajuntament de Barcelona ha fixat en el combat de les infeccions de transmissió sexual (ITS) una de les seves prioritats d’actuació. Per aquest motiu, entre els anys 2015 i 2017 el consistori ha augmentat un 42% els recursos destinats per fer front les ITS. En concret, la ciutat va pressupostar l’any passat 1.189.720 euros en aquest camp, enfront dels 837.126 euros que s’hi destinaven dos anys enrere. Aquestes xifres es vehiculen a través de dues vies diferents:

Per una banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que és l’encarregada d’intervenir a la ciutat, dissenyar les polítiques de prevenció i fer el seguiment epidemiològic, ha augmentat el seu pressupost de 567.526 a 800.982 euros. Aquest increment es concreta en el treball diari de seguiment i intervenció directa que fan 17 professionals destinats al servei d’epidemiologia, i en un impuls a la recerca científica.

Per l’altra, la participació de les entitats i de la comunitat en l’aplicació efectiva de les polítiques públiques i en la conscienciació de la població és imprescindible per augmentar l’efecte positiu de les intervencions i per arribar al conjunt de la societat. Des del Departament de Salut de l’Ajuntament s’han incrementat les partides destinades a convenis i subvencions que donen recolzament als projectes i intervencions d’aquestes entitats, que han passat de 269.600 a 388.738 euros durant els últims dos anys.

El reforç pressupostari arriba en un moment en què les dades epidemiològiques mostren que, mentre algunes de les ITS evolucionen bé i van a la baixa, com és el cas del VIH, d’altres es mantenen estables i també n’hi ha que han augmentat la seva presència. Aquesta és la situació de la sífilis i la gonocòccia, dues malalties que han augmentat la seva incidència de manera destacable entre els anys 2015 i 2016. Convé tenir present que no es poden banalitzar aquestes infeccions, ja que a banda d’augmentar el risc de contraure altres malalties també porten associades diversos problemes de salut afegits. Mantenir relacions sexuals sense protecció és la principal font d’infecció, però tot i així cal destacar que aquest increment de les dues malalties té dues explicacions addicionals: l’extensió de la detecció a més serveis sanitaris i un diagnòstic cada cop més precoç, d’una banda, i l’augment generalitzat d’aquesta incidència en el conjunt de les grans ciutats europees, de l’altra.

 

La prevenció, l’eina més eficaç

La prevenció és el primer camp en què cal actuar per prevenir les ITS, i aquí el preservatiu és un recurs clau. Cal recordar que l’11,6% dels joves que tenen entre 15 i 34 anys no utilitzen cap mètode anticonceptiu en les seves relacions sexuals i que fins al 34,4% han utilitzat en alguna ocasió la píndola del dia després. Es preveuen un conjunt d’accions per tal de conscienciar als joves, tant en l’àmbit escolar com al conjunt de Barcelona.