Aprovat el nou Protocol d’Actuació per Situació de Sequera

L’objectiu és prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera establint mesures preventives i definir un model d’actuació dels serveis municipals quan hi hagi situació de sequera.

Barcelona ja està preparada per afrontar una situació de sequera sense patir restriccions en els seus serveis bàsics i domèstics. I és que avui s’ha aprovat el nou Protocol d’Actuació per Situació de Sequera a Barcelona que s’inclourà en el Pla bàsic d’emergències municipal, i permetrà reduir fins al 97% del consum d’aigua dels serveis municipals. El nou protocol va ser presentat per l’Ajuntament el passat mes de gener però no ha estat fins avui que ha estat aprovat per les forces polítiques.

Aquest té com a objectiu establir un model d’actuació dels serveis municipals davant d’un escenari de sequera, a fi de minimitzar les seves conseqüències. Es pretén anticipar-se a situacions de risc de sequera, sensibilitzar a la ciutadania en la millora dels hàbits de consum de l’aigua i organitzar, coordinar i vetllar pel compliment de les actuacions necessàries pel bon ús dels recursos hídrics de la ciutat. El nou protocol també inclou accions per minimitzar els danys a les persones, medi ambient, bens i infraestructures de la ciutat i facilitar informació als afectats directes i a la resta de la ciutadania en general.

Estalvi d’aigua en zones verdes i neteja urbana

El Protocol d’Actuació per Situació de Sequera estableix quatre possibles escenaris: prealerta (escenari d’avís), alerta (cal que s’adoptin mesures d’estalvi a l’abastament i restriccions parcials a la resta d’usos), excepcionalitat (cal que s’intensifiquin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes per a l’escenari d’alerta, incloent la prohibició d’alguns usos interns a les xarxes d’abastament urbà) i emergencia (restriccions i limitacions extraordinàries)

El Protocol estableix com a accions concretes d’estalvi d’aigua les restriccions en espais verds, les fonts ornamentals, neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines, i la neteja de vehicles – tant públics com també privats-, graduant les restriccions dels consums d’aigua potable per a cadascun dels escenaris de sequera que es contemplen.

El consum domiciliari de la població

L’abastament d’aigua potable a Barcelona té majoritàriament un origen superficial: 80%, provinent de la conca del Ter i del Llobregat, i per tant, s’han establert mesures per restringir els consums d’aigua. L’altre 20% prové de recursos subterranis de freàtica (16%) i de l’aigua de mar dessalinitzada (4%).

Barcelona té un consum total de 162 l/hab/dia i d’aquest, un consum domèstic de 107 l/hab/dia. El consum domèstic representa el 66% del total anual d’aigua, el comercial i industrial el 28% i els serveis municipals el 6%.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), actualitza diàriament la informació de l’estat dels recursos hídrics de les conques internes de Catalunya. Segons la darrera informació facilitada per l’ACA, els embassament del sistema Ter – Llobregat ja superen el 60%, però tot i la millora, continuen actives les mesures per alentir el descens de reserves.

Respecte a la gestió d’estalvi de l’abastament domiciliari de la població, l’AMB actualment està elaborant el seu protocol d’actuació. Tot i això, la Generalitat de Catalunya ha establert uns mínims d’estalvi d’aigua per a tots els municipis: un 5% en situació d’Alerta, un 15% en Excepcionalitat i un 25% en Emergència, amb l’aplicació de les mesures corresponents als diferents escenaris de sequera.