L’Oficina per la Transparència investiga 126 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica

Es poden enviar comunicacions a la Bústia Ètica a través de la seva pàgina web.

L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP) ha presentat avui l’informe que recull les dades principals dels seus serveis diferents, com les peticions d’accés a la informació pública, dels informes i les auditories practicades, i de la recepció de denúncies a través de la Bústia Ètica.

Durant el 2017, l’Oficina per la Transparència ha admès a tràmit 126 denúncies, de les 499 rebudes, el que representa una mitjana de 42 comunicacions per mes. Pel que fa a la tipologia dels comunicants es constata que, de les 499 comunicacions, 204 són anònimes i, a les 295 restants, la persona s’ha identificat.

De les matèries a les que es refereixen les 499 comunicacions es pot comprovar que predominen les referides a seguretat ciutadana (81), contractació administrativa (62), salut (50), intervenció administrativa en l’exercici d’activitats (47), ordenació del territori i urbanisme (36), transparència i bon govern (31), personal al servei del sector públic (29) i serveis socials (19).

A més, des de que està en funcionament, l’Oficina per la Transparència i el Bon Govern, s’han redactat 11 informes sobre alguns temes d’interés dels ciutadans, grups polítics o del propi Ajuntament, i s’han realitzat 6 auditories de diferents àmbits municipals.

L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques va posar-se en marxa el novembre de 2015 amb l’objectiu de millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de gestió, d’auditoria i d’anàlisi per a tots els òrgans municipals.