Barcelona obligarà a reservar el 30% dels pisos nous a habitatge protegit

També ha avançat el tràmit per declarar tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi de dret de compra preferent en la compravenda de determinats edificis o solars.

L’Ajuntament de Barcelona obligarà a tots els promotors immobiliaris que vulguin construir edificis a reservar un 30% dels pisos nous a habitatge de protecció pública. L’objectiu és ampliar el parc d’habitatge públic a Barcelona.

Es tracta d’una mesura molt reclamada per algunes entitats socials i per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i finalment el govern d’Ada Colau ha posat a sobre de la taula de forma oficial. No obstant, es preveu que els promotors responguin judicialment si el pla segueix endavant, ja que, per fer efectiva la iniciativa, Colau necessitarà l’acord dels grups municipals.

L’aprovació provisional de la mesura s’ha dictaminat a favor amb el suport del Govern municipal, ERC, PSC i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i les reserves de vots de GMDemòcrata, Cs i CUP Capgirem. No obstant, el divendres 28 de setembre, s’encararà la votació per a la seva aprovació provisional en el plenari del Consell Municipal. Si es supera l’últim tràmit en seu municipal, s’elevaran a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva.

334 pisos nous cada any

L’obligació del 30% d’habitatge públic es recull en una Modificació del Pla general metropolità (MPGM). En concret, estableix que les promocions residencials de més de 600 metres quadrats (m2) de sostre construït o per construir en un solar hagin de destinar un 30% de superfície a habitatges de protecció oficial. Això afecta tant les promocions de nova construcció com les de reforma. Els habitatges protegits seran de règim general i estaran sotmesos al dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Així, l’Ajuntament calcula que s’aconseguirà fer créixer el parc d’habitatge assequible en uns 334 pisos nous cada any, que és el 30% dels 1.114 habitatges nous que s’han construït cada any entre 2008 i 2016 en sòl urbà consolidat de la ciutat. Es pretén que es garanteixi la correcta distribució territorial del parc d’habitatges protegits i s’eviti que es concentrin en determinats barris perifèrics on ja hi ha habitatge protegit.

Des de l’Ajuntament s’afirma que la nova iniciativa garanteix la viabilitat econòmica de les operacions privades, ja que es té en compte el diferencial entre el preu del moment de la compra del solar o edifici i el preu del moment de l’entrada en vigor de la norma. En aquest sentit, l’MPGM s’aplicarà a les noves llicències que es tramitin a partir de l’aprovació definitiva, excepte les que acreditin transaccions fetes –compra de solar– entre l’1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial. Tampoc s’aplica la norma ni a les llicències sol·licitades abans de l’aprovació inicial ni les sol·licitades abans de l’aprovació definitiva.

Per tant, aquests casos estaran exempts del 30% si tramiten la llicència fins a dos anys després de l’entrada en vigor de l’MPGM. I els promotors que hagin fet transaccions vinculades a la nova promoció entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 hauran de destinar un 20% -en lloc del 30%- dels pisos a habitatge protegit, sempre i quan tramitin la llicència també en un màxim de dos anys des de l’aplicació de la normativa.

Dret de compra preferent en determinades finques de tota la ciutat

A més de la mesura del 30% d’habitatge públic, la comissió també ha dictaminat a favor de l’aprovació provisional de declarar tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi de dret de compra preferent en la compravenda de determinats edificis o solars i evitar casos de gentrificació.

L’objectiu és que l’Ajuntament disposi del dret de compra preferent en la compravenda de determinats immobles o solars que s’estiguin venent, i que els pugui adquirir per l’import registrat en la transacció.

La mesura s’aplicarà durant sis anys prorrogables a sis més, i inclourà edificis plurifamiliars, propietats verticals, terrenys sense edificar, edificacions en mal estat, habitatges sotmesos a l’impost d’habitatges buits i habitatges protegits.

Per tant, el nou instrument servirà per aturar operacions clarament especulatives que provoquin l’expulsió de veïnat i operacions al mercat negre, i per protegir els immobles de propietat vertical de l’adquisició per part de fons d’inversió. I es tindrà un millor coneixement en temps real de les transaccions que tenen lloc a la ciutat.

Aquesta MPGM també s’ha dictaminat a favor amb el suport del Govern municipal, ERC, PSC i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i les reserves de vots de GMDemòcrata, Cs i CUP Capgirem.