Barcelona aprova una regulació de terrasses més flexible

El Plenari del Consell Municipal aprova definitivament la modificació de l’ordenança vigent per fer-la aplicable i adaptar-la a les necessitats reals dels veïns i veïnes, els restauradors i el territori.

Barcelona ja disposa d’una ordenança de terrasses més flexible. Aquest divendres, el Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament, amb els vots a favor de tot els grups i el vot contrari de la CUP-Capgirem, un seguit de canvis a la normativa vigent per fer-la més aplicable i adaptar-la a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori.

L’objectiu és garantir l’accessibilitat, l’equilibri entre l’ús ciutadà de l’espai públic i l’activitat econòmica i corregir les disfuncions que s’han generat amb la seva aplicació.

Criteris generals i específics pels districes

En la nova regulació es plantegen criteris generals per a tota la ciutat i, alhora, es tenen en compte les singularitats i especificitats dels districtes i les característiques pròpies de cada territori a l’hora d’ubicar les terrasses.

A més, s’introdueixen canvis en relació amb les condicions que han de permetre un bon ús de l’espai públic i compatibilitzar les activitats que s’hi desenvolupen, i amb l’accessibilitat i la gestió i governança de les terrasses.

Condicions d’accessibilitat de les terrasses a l’espai públic

Entrant al detall de la modificació, es defineixen una sèrie de condicions relatives a la preservació de les condicions d’accessibilitat, al bon ús de l’espai públic i l’equilibri d’activitats que s’hi duen a terme:

– Les terrasses hauran de respectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat, segons les normatives sectorials corresponents. En aquest sentit, caldrà respectar una distància lliure de pas d’1,80 metres a continuació de la façana.

– La ubicació de les terrasses davant del local s’estableix com a preferent, si bé es podrà flexibilitzar en els casos on es consideri necessari. També s’incorpora la possibilitat d’augmentar la longitud de les terrasses, sempre de forma justificada.

– Les distàncies mínimes en relació als elements urbans seran orientatives, i es detallaran en un annex de l’ordenança. No obstant, les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a establiments i edificis privats.

– En carrers de vorera diferenciada, es mantindrà lliure orientativament un 50% de l’amplada total de la vorera, preferentment entre la façana i la terrassa. De manera justificada, es podrà adoptar una altra distribució de l’espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60% de l’amplada.

– Excepcionalment, en el cas de terrasses emblemàtiques adossades a la façana, es promourà un treball conjunt entre restauradors i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per definir propostes de solució.

Singularitats territorials

L’ordenança conté ara regulacions generals per a tota la ciutat i alhora és prou flexible com per poder adaptar-se a les singularitats de cada districte. En aquest sentit, s’ha establert:

– Es crea la figura de les Zones de criteris territorials, amb la qual l’Ajuntament, de forma excepcional, podrà concretar per a un territori concret alguns aspectes ja recollits en l’ordenança, entre els quals els percentatges d’ocupació de l’espai públic.

– També es creen les Zones d’excel·lència per millorar la qualitat de l’oferta existent en espais destacats de la ciutat. En aquests espais, les terrasses hauran de complir amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració amb l’entorn i les condicions de manteniment, mitjançant un llibre d’estil que fixarà els criteris de l’àmbit. Es basaran en un acord entre l’Ajuntament i els titulars de les llicències en una determinada zona i s’aprovaran via Comissió de Govern.

– S’eliminen les figures d’Ordenació Singular i de Disposició Prèvia per a noves regulacions. Les ja aprovades es derogaran al cap de dos anys de l’aprovació de la modificació de l’ordenança i s’hauran d’adaptar a la nova normativa. Durant aquests dos anys, es podran revisar les ordenacions vigents i que calgui ajustar.

Mobiliari i servei

S’han treballat els criteris següents pel que fa a mobiliari i servei:

– Les estufes es permetran en temporada d’hivern, i se’n limitarà la potència. Es promourà la reducció de la presència d’estufes de combustió amb l’horitzó de la seva prohibició definitiva l’any 2025.

– No s’admetran terrasses amb autoservei i s’exigirà que els treballadors compleixin els convenis laborals vigents.

– Es mantenen els horaris actuals: de diumenge a dijous, de 8:00 a 0:00h, i divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00h.