El salari mitjà a Barcelona és 30.807 euros bruts anuals

Young businesswoman typing in office

L’Oficina Municipal de Dades ha fet públic al seu web l’informe anual de salaris a Barcelona 2018. L’informe conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els assalariats i assalariades residents a Barcelona durant l’any 2018, en funció de les característiques personals dels treballadors i treballadores, tipus de relació laboral o sector on estaven ocupats, entre d’altres aspectes. A nivell territorial es presenta també la informació relativa als deu districtes de la ciutat.

Els principals resultats de l’estudi són:

. L’any 2018, el salari mitjà dels residents a Barcelona va ser de 30.807 euros bruts anuals, un 6,1% superior al de l’AMB i més elevat que el de Catalunya (13,5%) i d’Espanya (23,4%).

• El salari mitjà més elevat, el dels residents a Sarrià-Sant Gervasi (47.396 ϵ/any), va més que doblar el dels districtes de Ciutat Vella o Nou Barris (a l’entorn dels 22.400 ϵ/any) i les desigualtats salarials territorials no es van poder reduir en relació amb l’any anterior.

• El salari mitjà de les dones a Barcelona l’any 2018 (27.203 euros) va ser un 21,2% inferior al dels homes (34.534 euros). La bretxa salarial de gènere es va reduir de forma molt lleugera respecte a l’any anterior (21,9% al 2017), va ser inferior a la de la resta d’àmbits territorials i generalitzada: les dones van cobrar menys en totes les franges d’edat, nivells educatius, nacionalitats i grups professionals i en gairebé tots els sectors (excepte a la construcció). Pels assalariats en jornada completa la bretxa salarial va ser del 16,3%.

• Les diferències salarials intergeneracionals van continuar sent molt significatives. La remuneració mitjana dels barcelonins/es de fins a 39 anys –menys de 24.000 euros bruts anuals- va ser un 32,5% inferior a la dels de 40 i més anys. Nivell d’estudis i nacionalitat també van correlacionar amb els salaris: només els de nivell formatiu més alt –Batxiller o títols superiors- i els de nacionalitat espanyola van percebre sous per sobre de la mitjana.

• El sou mitjà al sector d’Activitats Financeres i Asseguradores (55.700 €/any) va multiplicar per tres el de l’Hostaleria o el de Serveis Socials. Per categories professionals, el salari del grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció va triplicar el dels Auxiliars Administratius.

• Tipus de contracte i de jornada també van ser determinant del nivell salarial: el sou mitjà en contractació indefinida va ser gairebé un 60% superior al dels contractes temporals i el sou mitjà en jornada completa va més que duplicar el dels assalariats en jornada parcial.

• L’any 2018 es va frenar la recuperació de la capacitat adquisitiva dels salaris a Barcelona. Des del 2010 al 2018, la devaluació salarial dels residents a la ciutat ha estat del 4,2%, superior a la de Catalunya (-2,8%) o Espanya (-2,4%), més intensa entre els homes (-5,9%) que en el cas de les dones (-1,7%) i més severa en el col•lectiu d’assalariats de 50 a 54 anys (-14,9%) i entre els més joves (-9,4%).

• El 2018 el 25,9% dels assalariats de Barcelona era com a màxim mileurista. Aquest percentatge, similar al de 2017, es va enfilar al 29,2% en el cas del col•lectiu femení (22,6% els homes) i entre els joves menors de 30 anys va arribar al 53,4%.

• La major part dels salaris (més del 60%) es van situar per sota de la mitjana. L’any 2018 les desigualtats entre la franja salarial més alta i la més baixa es van mantenir estables en relació amb el 2017, millorant respecte al període 2010-2016. La distribució salarial de les dones va ser més equitativa que la dels homes. La ràtio p90/p10 (6,3 de mitjana) va ser més reduïda per les dones degut a que els salaris del col•lectiu femení van ser força més baixos, especialment al percentil més alt.