Barcelona manté el seu nivell d’endeutament de 2018 en 836 M€ i opta per la banca pública per renovar-lo

El nivell de deute de l’Ajuntament es manté estable en els 836 M€, xifra més baixa de la última dècada, desprès de la reducció de 138,4M€ a l’inici del mandat.

El pes de la banca tradicional s’ha reduït aquest mandat del 74,9% a 43,1% degut a l’entrada de noves fonts de finançament, com l’emissió del Bo Sostenible (35M€), la Banca Ètica (35M€) i el recurs de la banca pública (250M€).

L’Ajuntament de Barcelona manté el seu nivell d’endeutament en els nivells més baixos de la última dècada, 836M€, desprès de la reducció de 138,4M€ a l’inici del mandat. Així mateix des de l’any 2014 al 2018 el pes de la banca tradicional s’ha reduït del 74,9% a 43,1% degut a l’entrada de noves fonts de finançament per renovar les operacions.

L’estratègia d’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018, s’ha materialitzat en la formalització d’un contracte de finançament amb banca pública amb l’objectiu, entre d’altres, d’favorir un estalvi econòmic en termes de despesa financera (a l’entorn de 3,1M€ al llarg de la vida de la operació).

Concretament, s’ha formalitzat un contracte de finançament per import de 100.000.000€ amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) amb un període de disposició obert fins el 2021. Dels 100.000.000€ disponibles, l’any 2018, únicament s’han disposat 50.000.000€ per tal de cobrir les necessitats financeres del Consistori, vinculades a projectes que d’acord amb l’avaluació del CEB contribueixen a millorar de les condicions de vida en àrees urbanes i a la protecció del Medi Ambient.

La disposició s’ha fet a 15 anys amb 2 de carència i a un tipus fixe del 1,17%.
Amb aquesta disposició, l’endeutament de l’Ajuntament es manté pràcticament estable respecte l’any 2017, situant-se en els 836,0 milions d’euros a finals del 2018, amb una vida mitja de 6,3 anys i un cost mig de l’1,45%.

Aquesta actuació s’emmarca en la política municipal de relació amb les entitats financeres que vol afavorir, des del lideratge públic, una economia més plural i incorporar noves entitats financeres, nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament en la gestió municipal més enllà dels préstecs amb la banca tradicional.

Cal recordar que, l’any 2017, l’Ajuntament va emetre, per primera vegada, Bons Sostenibles per valor de 35 milions d’euros, convertint-se en la primera administració local a tot l’Estat en formalitzar una emissió d’aquest tipus. En aquest sentit, l’any 2018 s’ha publicat a la web de l’Ajuntament el Sustainable Bond Report on es facilita informació de les inversions verdes i/o socials executades amb aquest finançament.

Entre les inversions finançades amb bons verds, destaquen, entre d’altres, els 15,4M€ invertits en el manteniment de 90 centres educatius de la ciutat, amb més de 39.000 beneficiaris, o els 9,3 M€ invertits en la construcció de 74,3 quilometres de carril bici amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible. També ha servit per finançar la construcció de l’escola Massana i dur a terme tota la rehabilitació de la biblioteca Montserrat Abelló, al carrer Comtes de Bell-lloc, un exemple d’edifici sostenible.

Nou marc de relació amb les entitats financeres
Aquest gir impulsat pel Govern municipal per tal d’explorar noves vies de finançament, també ha suposat, al llarg d’aquest últims anys, l’entrada i consolidació d’entitats de banca ètica a la cartera de deute de l’Ajuntament.

A nivell comparatiu, des de l’any 2014 al 2018, el deute del Consistori s’ha reduït en més de 135 milions d’euros, situant-se en una de les xifres més baixes de l’última dècada. Així mateix, el pes de la banca tradicional ha passat de 74,9% a 43,1% degut a l’entrada de noves fonts de finançament, com l’emissió del Bo Sostenible (4,2%) o la Banca Ètica (4,2%) i el recurs a la banca pública (48,5%).